جلسه دفاعيه خانم بالضيا بيسنقالي قيزي

 

 
جلسه دفاعيه خانم بالضيا بيسنقالي قيزي با موضوع ( مقايسه اشعار ملك الشعراي بهار و ماغجان جومابايو و تحليل آنها ) با حضور دكتر منوچهر اكبري( استاد راهنما ) دكتر حسين محمدي( استاد مشاور ) و داوري خانم دكتر حميرا زمردي شنبه 30/1/93 از ساعت 30 : 14 - 13 در محل كتابخانه گروه زبان و ادبيات عربي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .