جلسه دفاعيه خانم حياه كريم

 

 
 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ ساعت  مکان
حياه كريم بررسي تطبيقي عنصر درونمايه در آثار سيمين دانشور و انعام گججي ارشد /زبان و ادبیات فارسی دكتر اصغر باباسالار

دكتر علي افضلي

دكتر سيد محمد منصور

22/1/95   تالار کمال