جلسه دفاعيه خانم خندان گردان

 

جلسه دفاعيه خانم خندان گردان با موضوع ( افراسياب در اسطوره و حماسه) با حضور دكتر محمود جعفري دهقي (استاد راهنما ) دكتر سيد احمد رضا قائم مقامي( استاد مشاور ) دكتر بهمن مراديان( استاد داور ) چهارشنبه 2/7/93  از ساعت   16-  14 در محلتالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .