جلسه دفاعيه خانم زهرا حاتمي

 

جلسه دفاعيه خانم زهرا حاتمي با موضوع ( تاريخ كودكي در ايران ) با حضور دكتر داريوش رحمانيان (استاد راهنما )  دكتر حسن زنديه و دكتر سارا شريعتي ( استادان مشاور ) دكتر حسن حضرتي و دكتر عليرضا ملايي تواني ( استادان داور ) يكشنبه 30/6/93 از ساعت   15- 13 در محل تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .