جلسه دفاعيه خانم زهرا صادقي

 

جلسه دفاعيه خانم زهرا صادقي  با موضوع ( بررسي و طبقه بندي ساختاري از واژگان پهلوي ساساني براساس مكنزي  ) با حضور دكتر آژيده مقدم (استاد راهنما )  دكتر بهمن مراديان ( استاد مشاور ) دكتر سيروس نصراله زاده ( استاد داور) دوشنبه 9/4/93 از ساعت  30 : 11 - 10در محل تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .