جلسه دفاعيه خانم زينب افضلي

 

جلسه دفاعيه خانم زينب افضلي با موضوع ( رياضت در تصوف از آغاز تا مولوي  ) با حضور دكتر محمد رضا شفيعي كدكني (استاد راهنما )  دكتر تقي پورنامداريان و دكتر محمد عابدي( استادان ان مشاور ) دكتر عليرضا حاجيان نژاد و دكتر مريم حسيني ( استادان داور) سه شنبه 10/4/93 از ساعت  12- 10در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .