جلسه دفاعيه خانم ساره قرباني

 

جلسه دفاعيه خانم ساره قرباني  با موضوع ( ضرورت كليت در نقد عقل محض ) با حضور دكتر حميد طالب زاده (استاد راهنما )  دكتر محمد رضا بهشتي( استاد مشاور ) دكتر محمد تقي طباطبائي ( استاد داور ) شنبه 15/6/93 از ساعت  30 : 12 - 11 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .