جلسه دفاعيه خانم سودا آيگار

 

جلسه دفاعيه خانم سودا آيگار  با موضوع ( بررسي تحليل و مقايسه داستانهاي كودك و نوجوان مهدي آذر يزدي جاهد ظريف اوغلو ) با حضور دكتر منوچهر اكبري   (استاد راهنما )  دكتر اصغر باباسالار( استاد مشاور ) دكترحميرا زمردي ( استاد داور ) يكشنبه 30/6/93 از ساعت  30 : 13- 12 در محل اتاق قطب ادبيات عرفان دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .