جلسه دفاعيه خانم سولماز حاجي عليلو

 

جلسه دفاعيه خانم سولماز حاجي عليلو دانشجوي دكتري باستان شناسي با موضوع ( بررسي باستان شناسي پهنه فرهنگ نيشابور از منظر معدنكاري و فلزكاري در دوران اسلامي ) با حضور دكتر هايده لاله ( استاد راهنما ) دكتر حميده چوبك ( استاد مشاور ) و داوري دكتر محمد لامعلي رشتي ، شنبه 10/12/92 از ساعت 15  - 13 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد .