جلسه دفاعيه خانم عارفه دهقاني

 

جلسه دفاعيه خانم عارفه دهقاني  با موضوع ( بررسي تلميحات مذهبي و اعتقادي در ملكوت تكلم احمد عزيزي ) با حضور دكتر منوچهر اكبري (استاد راهنما )  دكتر حميرا زمردي( استاد مشاور ) دكتر محمد حسين محمدي ( استاد داور ) يكشنبه 16/6/93 از ساعت  30 : 12 - 11 در محل كتابخانه گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .