جلسه دفاعيه خانم فرشته محمديان عمران

 

جلسه دفاعيه خانم فرشته محمديان عمران  با موضوع ( بررسي سير تطور جريان ترانه سرايي در ايران ) با حضور دكتر محمد رضا تركي   (استاد راهنما )  دكتر حسام الدين سراج ( استاد مشاور ) دكتر مهدي عليايي مقدم( استاد داور ) شنبه 29/6/93 از ساعت  30 : 15- 14 در محل كتابخانه گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .