جلسه دفاعيه خانم مرضيه افراسيابي

 

جلسه دفاعيه خانم مرضيه افراسيابي با موضوع (  واكاوي انديشه هايدگر در گذر از ما بعد الطبيعه ) با حضور دكتر محمود خاتمي (استاد راهنما )  دكتر سيد حميد طالب زاده و دكتر رضا داوري ( استادان مشاور )  دكتر حسين مصباحيان و دكتر رضا سليمان حشمت ( استادان داور ) شنبه 29/6/93 از ساعت  15- 13 در محل كتابخانه گروه زبان و ادبيات عربي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .