جلسه دفاعيه خانم مريم ايزدي پارسا

 

جلسه دفاعيه خانم مريم ايزدي پارسا با موضوع ( بررسي واژه هاي نادر كتاب معاني كتاب الله  تالي و تفسيره المنير) با حضور دكتر حسن رضائي باغ بيدي (استاد راهنما )  دكتر محمود جعفري دهقي( استاد مشاور )  دكتر احمد رضا قائم مقامي ( استاد داور ) شنبه 29/6/93 از ساعت  14- 12 در اتاق 323 دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .