جلسه دفاعيه خانم نوشين پورحسن

 

 
جلسه دفاعيه خانم نوشين پورحسن با موضوع ( بررسي ترجمه سنسكريت ارداويرازنامه فصلهاي 26 تا 59 متن سنسكريت ) با حضور دكتر حسن رضايي باغ بيدي (استاد راهنما )  دكتر محمود جعفري دهقي ( استاد مشاور ) دكتر سيد احمد رضا قائم مقامي ( استاد داور ) چهارشنبه 26/6/93 از ساعت  30 : 15- 14 در محل تالار باستاني پاريزي  دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد