جلسه دفاعیه آقای جواد حسین زاده

 

جلسه دفاعیه آقای جواد حسین زاده با موضوع ( مطالعه و بررسی DNA باستانی بزسانان اهلی دوره نوسنگی دشت های کاشان و قزوین ) با حضور دکتر حسن فاضلی نشلی و دکتر مصطفی منتظر ظهوری (استادان راهنما )  دکتر بهمن فیروزمندی و دکتر محمد تقی اکبری ( استادان مشاور ) دکتر حامد وحدتی نسب ( داور خارجی ) و دکتر کمال الدین نیکنامی ( داور داخلی )  سه شنبه  11/6/93 از ساعت  30 : 10 - 30 : 8 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .