جلسه دفاعیه آقای عباس یوسف

 

جلسه دفاعیه آقای عباس یوسف با موضوع ( بررسی تطبیقی رئالیسم در آثار سیمین دانشور و فواد تکرکی ) با حضور دکتر محمد حسین محمدی(استاد راهنما )  دکتر علیرضا حاجیان نژاد و دکتر عبدالرضا سیف ( استاد ان مشاور ) دکتر عدنان طهماسبی و دکتر حمیرا زمردی ( استادان داور) چهارشنبه 28/3/93 از ساعت  13- 11 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .