جلسه دفاعیه آقای محمد سفیر

 

جلسه دفاعیه آقای محمد سفیر با موضوع ( تصحیح انتقادی دیوان حیرت ) با حضور دکتر منوچهر اکبری( استاد راهنما ) دکتر عبدالرضا سیف و دکتر سید منصور طباطبایی( استاد مشاور ) یکشنبه 93/3/4 از ساعت 11 - 9  در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .