جلسه دفاعیه حسین مرادی

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
حسین مرادی ‌‌حوزه هاي برهم كنش هاي منطقه اي درۀ بمپور در دورۀ پيش از تاريخ ( هزارۀ چهارم و سوم پيش از ميلاد) دکترا/باستانشناسی دکترحسن فاضلی نشلی

دکتر کمال الدین نیکنامی

بهمن فيروزمندي ( داور داخلي)-دكتر محمد رضا سعيدي استاديار سازمان مطالعه و تدوين( داور خارجي)

۹۵/‏۰8/‏15 10:30 تالار کمال