جلسه دفاعیه خانم استوتي بهاتيا

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
استوتي بهاتيا مقدمه و تصحيح بهرام نامه روح الامين شهرستاني ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬محمد افشين وفايي

دکتر علي محمد مؤذني

دکتر عليرضا امامي

۹۵/‏۰7/‏12 11:30 اناق  ‏406