جلسه دفاعیه خانم الهه گل بستان

 

جلسه دفاعیه خانم الهه گل بستان  با موضوع ( بررسی ساختاری و ریشه شناسی افعال فارسی میانه ترفانی) با حضور دکتر حسن باغ بیدی (استاد راهنما )  دکتر بهمن مرادیان( استاد مشاور ) دکتر علی شهیدی( استاد داور ) چهارشنبه 26/6/93 از ساعت  30 : 13 - 12 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .