جلسه دفاعیه خانم آنا پروین

 

جلسه دفاعیه خانم آنا پروین با موضوع ( تحلیل گفتمان انتقادی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ) با حضور دکتر علی افخمی ( استاد راهنما ) دکتر بهروز محمودی بختیاری( استاد مشاور ) دکتر مریم السادات غیاثی ( استاد داور) یکشنبه 18/3/93 از ساعت 12- 10در محل گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .