جلسه دفاعیه خانم بالضیا بیسنقالی قیزی

 

 
جلسه دفاعیه خانم بالضیا بیسنقالی قیزی با موضوع ( مقایسه اشعار ملک الشعرای بهار و ماغجان جومابایو و تحلیل آنها ) با حضور دکتر منوچهر اکبری( استاد راهنما ) دکتر حسین محمدی( استاد مشاور ) و داوری خانم دکتر حمیرا زمردی شنبه 30/1/93 از ساعت 30 : 14 - 13 در محل کتابخانه گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .