جلسه دفاعیه خانم راژین احمد

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
راژین احمد ‌مقايسه و تطبيق اشعار عبدالله پشيو و احمد شاملو ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬ محمد حسين محمدي

دکتر حمیرا زمردی

دكتر عبدالرضا سيف

۹۵/‏۰7/‏4 11:30 تالار کمال