جلسه دفاعیه خانم رضوان رضایی

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ          ساعت  مکان
رضوان رضایی تحلیل تصاویر خدایان، الهه ها و ایزدان در دوره سلوکی و اشکانی ارشد/باستانشناسی دکترمصطفی ده پهلوان

دکتر کمال الدین نیکنامی

دکتر میثم لباف خانیکی

۹۵/‏۰۶/‏۲0 ۱0 تالار کمال