جلسه دفاعیه خانم ساره قربانی

 

جلسه دفاعیه خانم ساره قربانی  با موضوع ( ضرورت کلیت در نقد عقل محض ) با حضور دکتر حمید طالب زاده (استاد راهنما )  دکتر محمد رضا بهشتی( استاد مشاور ) دکتر محمد تقی طباطبائی ( استاد داور ) شنبه 15/6/93 از ساعت  30 : 12 - 11 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .