جلسه دفاعیه خانم سيده سارا نبي يان

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
سيده سارا نبي يان ‌‌بررسي تطبيقي پديدة مسخ در ادبيات داستاني سدة اخير فارسي و فرانسوي با رويكرد روايت شناسي ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬مصطفی موسوی

دکتر طهمورث ساجدي

دکتر محمد راغب استاديار از دانشگاه شهيد بهشتي

۹۵/‏۰7/‏12 15:15 اناق  ‏211