جلسه دفاعیه خانم شایسته سادات موسوی

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
شایسته سادات موسوی ‌‌نظريه‌هاي شخصيت پردازي در رمان مدرن فارسي دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬حميرا زمردي

دکتر محمد حسین محمدی

دکتر یعقوب آژند

دكترسعيد بزرگ بيگدلي (دانشيار از دانشگاه تربيت مدرس)

دکتر علیرضا امامی

۹۵/‏۰7/‏6 10 تالار کمال