جلسه دفاعیه خانم صبورا حاجی علی اورک پور

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
خانم صبورا حاجی علی اورک پور ‌‌پدیدارشناسی عشق و بحران فرهنگ متجدد(مدرن) بر اساس آراء مارکس شلر دکترا/فلسفه دکتر سید حمید طالب زاده

دکتر رضا داوری اردکانی

دکتر محمدرضا ریخته گران

دکتر احمدعلی حیدری (دانشگاه علامه طباطبایی)-دکتر شمس الملوک مصطفوی( دانشگاه آزاد)

۹۵/‏11/‏13 10:30 تالار کمال