جلسه دفاعیه خانم فرشته محمدیان عمران

 

جلسه دفاعیه خانم فرشته محمدیان عمران  با موضوع ( بررسی سیر تطور جریان ترانه سرایی در ایران ) با حضور دکتر محمد رضا ترکی   (استاد راهنما )  دکتر حسام الدین سراج ( استاد مشاور ) دکتر مهدی علیایی مقدم( استاد داور ) شنبه 29/6/93 از ساعت  30 : 15- 14 در محل کتابخانه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .