جلسه دفاعیه خانم مونا بابایی

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
مونا بابایی ‌استعاره در گفتمان صوفیه (با تکیه بر متون عرفانی قرن ششم) دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬ علیرضا حاجیان نژاد

دکتر  علی محمد موذنی

‌‌دکتر آزیتا افراشی

دکترتیمور مالمیر

دکتر علیرضا شعبانلو

 

۹۵/‏۰6/‏28

8:30 اتاق قطب عرفانی(406)