جلسه دفاعیه خانم مونا بابایی

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
مونا بابایی ‌استعاره در گفتمان صوفيه (با تكيه بر متون عرفاني قرن ششم) دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬ علیرضا حاجیان نژاد

دکتر  علی محمد موذنی

‌‌دكتر آزيتا افراشي

دکترتيمور مالمير

دكتر عليرضا شعبانلو

 

۹۵/‏۰6/‏28

8:30 اتاق قطب عرفانی(406)