جلسه دفاعیه خانم نهاد بازگیر

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد ان مشاور استادان داور تاریخ             ساعت  مکان
نهاد بازگیر بررسي ساختار اجتماعي و ادبي رمان نويسان زن عراق (از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲) دکترا/زبان و ادبیات عربی دکتر نیازی

دکتر اصغری

خانم دکتر شبستری

دکتر مقدسی

دکتر طهماسبی

دکتر ناظمیان(دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)

۹۵/‏۰۶/‏۲8 8-10 دفتر مدیر گروه