جلسه دفاعیه خانم نوشین الهامی

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
نوشين الهامي ‌‌پژوهشي در مواجهه فرهنگ ايراني با شخصيت بيگانه در ادبيات داستاني از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬مصطفی موسوی

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر محمد راغب استاديار از دانشگاه شهيد بهشتي

۹۵/‏۰7/‏10 8 تالار کمال