جلسه دفاعیه خانم ژاله کمالی زاد

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
ژاله کمالی زاد ‌‌  منظر فرهنگي رستاق رنجان اصفهان در دوره اسلامي دکترا/باستانشناسی دکتر‬هايده لاله

دکتر هما بهبهاني ايراني

دکتر احسان اشراقي

دكتراسماعيل اسمعيلي جلودار

دکتر ميترا شاطري عضو هيأت علمي دانشگاه شهر كرد 

۹۵/‏۰7/‏10 11 تالار کمال