جلسه دفاعیه سارا شریف پور

 

جلسه دفاعيه خانم سارا شريف پور دانشجوي دكتري زبانشناسي با موضوع ( بررسي مقولات واژگاني در زبان فارسي ) با حضور دكتر كريمي دوستان ( استاد راهنما ) دكتر درزي و دكتر بي جن خان ( استاد مشاور ) و داوري دكتر اشرف صادقي و دكتر انوشه ، شنبه 17/12/92 از ساعت 30 : 14  - 30 : 16 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد .