جلسه دفاعیه سعدی سعیدیان

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور داخلی استاد داور خارجی تاریخ                       ساعت  مکان
سعدی سعیدیان نوع حكومت و ساختارهاي سياسي - اجتماعي مادها بر اساس شواهد باستان شناسي و متون مكتوب دکترا/باستانشناسی دکتر بهمن فیروزمندی

دکتر حکمت اله ملاصالحی

دکتر روزبه زرین کوب

دكتر عليرضا هژبري نوبري عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس ۹۵/‏۰۶/‏۲7 10/30 تالار کمال