جلسه دفاعیه سعدی سعیدیان

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور داخلی استاد داور خارجی تاریخ                       ساعت  مکان
سعدی سعیدیان نوع حکومت و ساختارهای سیاسی - اجتماعی مادها بر اساس شواهد باستان شناسی و متون مکتوب دکترا/باستانشناسی دکتر بهمن فیروزمندی

دکتر حکمت اله ملاصالحی

دکتر روزبه زرین کوب

دکتر علیرضا هژبری نوبری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ۹۵/‏۰۶/‏۲7 10/30 تالار کمال