جلسه دفاعیه عباس شاه علی رامشه

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
عباس شاه علی رامشه
تحلیل کلامی اندیشه های اشاعره در امثال فارسی
‌ (براساس داستان نامه های بهمنیاری)
ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬ مصطفی موسوی

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر علی محمد موذنی

۹۵/‏۰6/‏28 16 تالار کمال