جلسه دفاعیه علی جعفر

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                   ساعت  مکان
علی جعفر ‌‌‌‌ادبيات بازداشتگاهي در ايران و آثار عبدالرحمن منيف دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکترمحمد حسین محمدی

دکترعبدالرضا سیف - دکتر حمیرا زمردی

دکتر علی اصغر باباسالار- دکتر عباسعلی وفایی استاد از علامه طباطبایی

۹۵/‏۰8/‏10 11:30 تالار کمال