جلسه دفاعیه محمد جواد عبدالهي

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور داخلی استاد مشاور خارجی استاد داور داخلی استاد داور خارجی تاریخ            ساعت  مکان
محمد جواد عبدالهي ‌‌تاريخ بيكاري در ايران معاصر ۱۳۵۶-۱۳۴۰ دکترا/تاریخ-ایران دوره اسلامی دکتر‬داریوش رحمانیان

دکتر حسن زندیه

دکتر سهراب یزدانی

دکتر فرج اله احمدی

دکتر علیرضا مولائی توانی  8/8/95 15 تالار کمال