جهاد دانشگاهي

دين ، سبك زندگي و علوم انساني

1391/08/21

 

جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
دين ، سبك زندگي و علوم انساني
 
سلسله نشست هاي تخصصي با محوريت انديشمندان حوزه و دانشگاه به كوشش دفتر جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد . اولين نشست  با موضوع دين سبك زندگي و علوم انساني با سخنراني آقاي دكتر فياض بيست و نهم آبانماه از ساعت 17 - 15 در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .