خبر-باستان4

باستان شناسي ايزوتوپي

1391/01/28

 : انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند 

باستان شناسي ايزوتوپي

انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني سخنراني تخصصي را با حضور مهندس فرانك بحرالعلومي تحت عنوان ((    باستان شناسي ايزوتوپي)) در روز سه شنبه 29/1/91 از ساعت 17 - 15  در محل تالار كمال دانشكده برگزار ميكند