دست نويسهاي اوستا و انتقال نسخه خرده اوستا

دست نويسهاي اوستا و انتقال نسخه خرده اوستا

12/11/1393

انجمن علمي دانشجويان ايران شناسي برگزار ميكند :
 
 دست نويسهاي اوستا و انتقال نسخه خرده اوستا
 
سخنراني علمي ( دست نويسهاي اوستا و انتقال نسخه خرده اوستا ) سيزدهم اسفند ماه از ساعت 14 الي 16 با سخنراني آقاي ميگوئل تولدو در تالار اقبال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .