دوره هاي آموزش هاي آزاد

دوره هاي آموزش هاي آزاد تخصصي ترم زمستانه

1391/11/21

 اداره پژوهش دانشكده ادبیات و علوم انسانی در راستای ارتقای سطح دانش در حوزه ادبيات و علوم انساني  (آموزش خطوط باستاني ‘ داستان نويسي بررسي ساخت زبرزنجيري اشعار فارسي با استفاده از نرم افزار ‘ فلسفه باستان شناسي و كارآفريني ) براي استادان ‘ متخصصان ، كارشناسان ، پژوهشگران، دانشجویان و عموم مردم دوره آموزشي زمستانه در قالب 5 دوره آموزشی ثبت نام مي كند .

 

 ضمناًتخفيف براي دانشگاهيان به شرح ذيل مي باشد.   
 
*دانشجویان دانشگاه تهران : 25%
 
*كاركنان دانشگاه تهران : 15 %
 
*دانشجویان سایر دانشگاهها : 10 %