دوره های آموزش های آزاد

دوره های آموزش های آزاد تخصصی ترم زمستانه

1391/11/21

 اداره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی در راستای ارتقای سطح دانش در حوزه ادبیات و علوم انسانی  (آموزش خطوط باستانی ‘ داستان نویسی بررسی ساخت زبرزنجیری اشعار فارسی با استفاده از نرم افزار ‘ فلسفه باستان شناسی و کارآفرینی ) برای استادان ‘ متخصصان ، کارشناسان ، پژوهشگران، دانشجویان و عموم مردم دوره آموزشی زمستانه در قالب 5 دوره آموزشی ثبت نام می کند .

 

 ضمناًتخفیف برای دانشگاهیان به شرح ذیل می باشد.   
 
*دانشجویان دانشگاه تهران : 25%
 
*کارکنان دانشگاه تهران : 15 %
 
*دانشجویان سایر دانشگاهها : 10 %