دومين همايش بين المللي باستان شناسان جوان

دومين همايش بين المللي باستان شناسان جوان

25/07/94

 

دومين همايش بين المللي باستان شناسان جوان در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار شد

دومين همايش بين‌المللي باستان‌شناسان جوان با همت انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشگاه تهران و حمايت معاونت فرهنگي دانشگاه و مسئولين دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 19مهر‌ماه سال جاري به مدت سه روز در تالار فردوسي اين دانشكده برگزار شد. همايش مذكور با هدف آگاهي اساتيد، دانشجويان و دانش پژوهان و صاحبنظران از آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي باستان شناسي و بررسي چالش ها، آسيب ها و فرصت هاي پيش روي اين رشته ، در چهار حوزه تخصصي پيش از تاريخ، تاريخي، اسلامي و علوم باستان شناسي استمرار يافت و در آن دهها مقاله علمي از سوي محققان ايراني و خارجي ارائه گرديد. بدين ترتيب، اجراي اين همايش فرصتي را فراهم نمود تا صدها باستان شناس ايراني و قريب پنجاه باستان شناس از كشورهاي آلمان، دانمارك، فرانسه، ايتاليا، بلژيك، امريكا و ژاپن با آخرين دستاوردهاي پژوهش‌هاي هم آشنا گردند.

در اين همايش تعداد 620 چكيده مقاله توسط دبيرخانه همايش دريافت كه از ميان انها  تعداد 264 چكيده توسط داوران پذيرفته و به چاپ رسيد. از اين تعداد نيز  79 مقاله (44 سخنران ايراني و 35 سخنران غير ايراني) جهت ارائه سخنراني و  68 مقاله بعنوان ارائه پوستر پذيرفته شدند.