زبانشناسی-عناصر داستان

كارگاه - عناصر داستان -

1391/03/24

 

انجمن علمي دانشجويان گروه زبانشناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند : 
 
انجمن علمي دانشجويان گروه زبانشناسي دانشكده ادبيات  كارگاه  تخصصي را با حضور آقاي محمد رضا نظري نويسنده و منتقد ادبي با موضوع ((  عناصر داستان)) يكشنبه بيست و هشتم خرداد ماه ساعت 15 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند