زنان و حقوق شهروندي در عصر مشروطيت

زنان و حقوق شهروندي در عصر مشروطيت

1392/02/08

 

انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
زنان و حقوق شهروندي در عصر مشروطيت
 
انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ نشست تخصصي را با موضوع (( زنان و حقوق شهروندي در عصر مشروطيت )) و حضور خانم دكتر فصيحي در روز شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه از ساعت 16 در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار ميكند .