سخنراني تخصصي مطالعات ماكرومورفولوژي

سخنراني تخصصي مطالعات ماكرومورفولوژي

1391/07/26

 

انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند : 
 
سخنراني تخصصي مطالعات ماكرومورفولوژي
 
انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات  سخنراني تخصصي را با حضور  آقاي دكتر مقصودي از اساتيد برجسته دانشكده جغرافيا با موضوع (( مطالعات ماكرومورفولوژي )) سه شنبه نهم آبان ماه از ساعت 18 - 15 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .