سخنراني دكتر آريا عدلي

سخنراني دكتر آريا عدلي استاد دانشگاه هومبلت برلين

1391/12/05

 

گروه زبانشناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
سخنراني دكتر آريا عدلي استاد دانشگاه هومبلت برلين
 
گروه زبانشناسي دانشكده ادبيات سخنراني تخصصي را با حضور دكتر آريا عدلي استاد دانشگاه هومبلت برلين تحت عنوان : The Persian sgs Annotation project:Exploring Syntactic Variation  هشتم اسفند ماه از ساعت 15- 13 در تالار كمال دانشكده برگزار ميكند .