سخنراني علمي دكتر محمد عبدالحسين خطيب

سخنراني علمي دكتر محمد عبدالحسين خطيب

1392/11/20

گروه ادبيات عرب دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
سخنراني علمي دكتر محمد عبدالحسين خطيب
 
گروه زبان و ادبيات عرب سخنراني علمي را با حضور رايزن فرهنگي كشور عراق آقاي دكتر محمد عبدالحسين خطيب تحت عنوان (( الادب العربی فی العراق بین العصرین العباسی و المغولی )) در روز يكشنبه بيستم بهمن ماه از ساعت 12 - 10 در تالار دکتر سید جعفر شهیدی دانشكده ادبيات برگزار ميكند .