سخنراني پروفسور ووتر هنكلمن استاد ايلام شناس دانشگاه مطالعات عالي پاريس

سخنراني پروفسور ووتر هنكلمن استاد ايلام شناس دانشگاه مطالعات عالي پاريس

28/07/95

 

گزارش مصور سخنراني پروفسور ووتر هنكلمن استاد ايلام شناس دانشگاه مطالعات عالي پاريس
 
(عنوان: كتبيه هاي ايلامي تخت جمشيد)